Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CROSSFIT UNREAL

Art. 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van CrossFit Unreal. Leden worden geacht de algemene voorwaarden voor ondertekening van het contract te hebben gelezen en verklaren door ondertekening de voorwaarden zonder voorbehoud te accepteren.

Art. 2 Lidmaatschap Onder het lidmaatschap wordt verstaan een overeenkomst voor onbepaalde tijd waarbij het lid kan deelnemen aan de lessen behorende bij dit betreffende lidmaatschap.

Art. 3 Kosten lidmaatschap Elk lid betaalt lidmaatschapsgeld behorend bij het gekozen type lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld wordt voldaan in maandelijkse termijnen vooruit d.m.v. automatische incasso. Deze incasso vindt plaats rond de periode van inschrijving van het lid. CrossFit Unreal bepaalt periodiek de hoogte en vormgeving van de nieuwe lidmaatschapsgelden.

Art. 4 Duur en beëindiging van het lidmaatschap Het lidmaatschap wordt afgesloten voor onbepaalde tijd en wordt automatisch verlengd met een periode van 1 maand tegen de dan geldende tarieven. Het lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd, indien het lid middels een ingevuld uitschrijfformulier mededeelt het lidmaatschap niet te willen verlengen. Betreffend uitschrijfformulier is op te halen bij Crossfit Unreal, of hier te downloaden. Datum van opzegging is dagtekening van voorgenoemd uitschrijfformulier met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Art. 5 Tussentijdse veranderingen van het lidmaatschap Gedurende de lidmaatschapsperiode kan een lid kiezen voor een ander lidmaatschap. Veranderingen dienen 10 dagen voor de wisseling van de maand middels een email naar welkom@crossfitunreal.nl te worden doorgegeven en zullen per volgende maand worden doorgevoerd.

Art. 6 Lessen Crossfit Unreal behoudt zich het recht voor om geplande lessen uit te stellen of af te lassen in verband met een officiële feestdag, een naar het oordeel van Crossfit Unreal te gering aantal atleten, vakantie, ziekteverzuim van de trainer, enig vorm van overmacht of andere door Crossfit Unreal te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Art. 7 Gedrag van leden Leden maken geen misbruik van de materialen of faciliteiten van CrossFit Unreal. Eventuele beschadigingen aan eigendommen, opzettelijk of door aanwijsbare schuld veroorzaakt, dienen volledig vergoed te worden door het desbetreffende lid. Incorrect, ruw of agressief gedrag kan leiden tot beëindiging van het lidmaatschap.

Art. 8 Aansprakelijkheid Leden maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de materialen van CrossFit Unreal. Crossfit Unreal sluit iedere verantwoordelijkheid van haar of één van haar trainers uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid tijdens het deelnemen aan lessen en verblijf in de accommodatie, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige materialen. Ieder lid vrijwaart Crossfit Unreal voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid in de accommodatie ten gevolge van handelen of nalatigheid van het lid.

Art. 9 Overige zaken De leden geven Crossfit Unreal toestemming om fotografische en andersoortige opnamen van groepen en/of individuen te gebruiken, behoudens bezwaar, voor publicatie van redactionele of promotionele doeleinden. Persoonlijke gegevens zullen uitsluitend voor interne doeleinden worden gebruikt en derhalve niet aan derden worden verstrekt.